Бизнес
Увеличава се броят на наетите лица в областта
TразмерT

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 123 317, съобщават от Териториално статистическо бюро-Югоизтоккоето. Това представлява 5.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите лица в област Бургас се увеличава с 84 души или с 0.1%.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности  - най-значимо в „Транспорт, складиране и пощи“ (3.2%) и „Държавно управление“ (2.7%). Намаление се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности“ (6.3%), „Култура, спорт и развлечения“ (5.8%) и „Финансови и застрахователни дейности“ (4.7%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 16.3 и 15.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 11 225 лв., при 13 755 лв. средно за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2018 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 19 026 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 9 024 лв., Видин - 9 103 лв. и Силистра - 9 434 лв. (фиг. 2).

През 2018 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2017 г. с 9.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост“ - със 17.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ - със 17.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 14.9%.

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата през 2018 г. нараства в обществения сектор със 7.8%, а в частния сектор - с 9.7%.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Близо 6000 работодатели са объркали справките за доходи
По-малко да е намесата на държавата в бизнеса, искат хотелиери
Продажбата на е-винетките е временно затруднена
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.