Айтос
Общински съвет - Айтос ще заседава на закрито
TразмерT

Шестото редовно заседание на Общнски съвет Айтос ще се проведе при засилени превантивни мерки на 24.03.2020 г. /вторник/ от 9.30 часа в сградата за заседания на Община Айтос.

Предвид обявеното, с Решение на Народното събрание, извънредно положение на територията на цялата страна /ДВ бр. 22/ 13.03.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020 г. и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID-19/,

Общински съвет Айтос преустановява провеждането на открити заседания за граждани и медии до второ нареждане.

Освен общинските съветници, на заседанието ще бъдат допуснати представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

Провеждането на заседанието се налага, тъй като са на лице НЕОТЛОЖНИ въпроси, по които следва да има решение на Общински съвет. Решенията са свързани с важни въпроси, които касаят пряко работата на Община Айтос и МБАЛ Айтос.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх. № ОбС-124/13.03.2020 г. от Мариана Димова – Председател на комисията за организация и провеждане на конкурс за избор на управител на Общинско търговско дружество „МБАЛ-Айтос”ЕООД – гр.Айтос, относно утвърждаване на протокол на комисията, назначена с Решение № 13/20.12.2019 год. на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 3, за провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос.

2. Докладна записка с вх. № ОбС-117/09.03.2020 г. от Стоян Стоянов – общински съветник в ОбС - Айтос, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група –Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.(ПРСР 2014-2020).

3. Предложение с вх. № ОбС-134/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Общината за 2020

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Кметът Васил Едрев предпразнично посети директори на училища
Детските градини в Айтос отварят на 1 юни
Всички пешеходни пътеки в Айтос с нови пътни знаци
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.