Малко Търново
Ремонтират пътища в Малко Търново за над 300 хиляди лева
TразмерT

Георги РУСИНОВ

 

Община Малко Търново е обявила обществена поръчка за ремонт на няколко междуселищни пътища, показа проверка на „Черноморски фар“. Стойността на поръчката е 326 600 лева без ДДС и е разделена в три обособени позиции.

Първата позиция включва ремонта на общински път BGS3096 /III-907 – местност Босна – Визица/Бяла вода в участъци от километър 0+770 до километър 0+970 и от километър 1+166 до километър 1+573. Предвидената за тук парична стойност е от 138 300 лева, без ДДС.

Ремонт на общинския път BGS3097 /III-907 -  местност Босна - Визица/Калово касае втората част от обществената поръчка и е на стойност 88 300 лева, без ДДС. Това ще се случи от участък от километър 0+595 до километър 0+991.

За първите две обособени позиции ремонтните дейности включват: изкоп с багер и включително натоварване, транспорт, разтоварване на депо и оформянето му; разчистване на терена и изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см, натоварване, транспорт, разтоварване и всички свързани с това разходи; разваляне на съществуваща асфалтова настилка, включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняване 6см; доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина; доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС; доставка и полагане на пласт от фракция 0-40 (минералбетон) за стабилизиране на банкетите, включително транспорт и всички, свързани с това разходи.

Третата обособена позиция засяга ремонти на улична мрежа и общинска пътна мрежа на територията на Община Малко Търново. За тук предвидените пари са 100 000 лева.

Дейностите, които ще се извършват по ремонтите на улиците са следните: изграждане на трошенокаменна настилка, поставяне на улични бордюри, повдигане на ревизионни шахти, ремонт на повреди по съществуващата асфалтова настилка, машинно и ръчно асфалтиране; изпълнение на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи настилки, отпадъци или неподходящи земни почви; изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на СРР трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи; извършване на строително-ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на пътна и улична мрежа и елементи на техническата инфраструктура след изрично възлагане от Възложителя и в рамките на определените бюджетни средства за дейността, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти; доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти; извършване на необходимите изпитвания, лабораторни изследвания и отстранявания на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени в договора.

Крайният срок за подаване на оферти е до 26 юни, 17:00 часа.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Село Бръшлян – най-предпочитаното за отдих в Странджа по празниците
Малкотърновски празнични рецепти: Вкусна пухкава пита
Малкотърновски празнични рецепти
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.