Айтос
Община Айтос с проекти за градската градина и още една спортна площадка
TразмерT

Съгласно условията за кандидатстване с проектни предложения за безвъзмездно финансиране по ПРСР 2014-2020 г., Община Айтос обяви покани за пазарни консултации във връзка с две свои проектни предложения - „Благоустрояване на градска градина в кв. 63, гр. Айтос“  и „Спортна площадка № 4 в УПИ I - за спортен терен, кв. 50, по плана на град Айтос”. Целта е размерът на инвестиционните разходи в проектните предложения да бъдат съобразени с най-ниската цена в получените оферти.

      Получени са три ценови оферти по проектното предложение за спортната площадка на стадиона, между които най-ниската предложена цена е 93 999.16 лева без ДДС. Три са ценовите оферти, постъпили по поканата за пазарни консултации, свързана с проекта за благоустрояване на градската градина. Най-ниската е в размер на 719 985.18 лева.

      Вече има решения на кмета на Община Айтос, който определя тези цени да бъдат включени в проектните предложения, с които ще се кандидатства за финансиране по процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006 и 7.007, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Ще припомним, че в края на месец юни, Общинският съвет - Айтос даде картбланш на администрацията да кандидатства за финансиране по ПРСР с двата проекта. Със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите беше обявен период за прием на проектни предложения, свързани с благоустрояването на паркове, градини, улично озеленяване и площади, както и за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура. Ако проектите на Община Айтос бъдат одобрени, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която Общината може да получи за градската градина е левовата равностойност на 400 000 евро, а за спортна площадка в комплекса на градския стадион - 50 000 евро. Не се изисква съфинансиране от страна на Община Айтос

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Строителство и ремонти са акцентите в програмата на кмета Васил Едрев за 2019 година
200 айтоски бебета са родени в чужбина през 2018 година
Община Айтос реновира и разширява спортна зала "Аетос" през 2019 година
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.